ZARAFET Anaokulu’ nda verilen kodlama eğitimi ile günümüzün Z kuşağı olan öğrencilerimize, kodlama becerisi kazandırılmakta ve böylece öğrencilerimizin problem çözme, analitik düşünme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme ve yaratıcı düşünebilme gibi yetileri geliştirilmektedir.

Küçük yaşta programlama öğrenmenin önemiyle ZARAFET Anaokulu öğrencileri kodlamaya erken yaşta başlıyorlar. Anaokulu 4 yaş seviyesinden, Ortaokul 6. sınıfa kadar bilgisayar bilimi ile bilişim teknolojileri ve yazılım derslerinde çeşitli programlama dilleri ve kodlama platformlarını öğrenen öğrencilerimizin üreten bir nesil olmalarını sağlamak amacıyla okulumuzda her öğrencinin kendine özgü ürünleri kodlayarak oluşturabileceği ortamlar sağlıyoruz. Bu sayede öğrencilerimize maker hareketinin temelinde yatan üretme düşüncesini aşılayarak ürünlerin tüketilmesinden önce onun nasıl üretilebileceğini sorgulatıyoruz. Bir problemin çözümüne yönelik hali hazırda geliştirilmiş uygulamaları kullanmak yerine, geleceğin dilini kodlayarak öğrenen öğrencilerimiz kendi programlarını ve oyunlarını geliştiriyorlar. Bu sayede bilgisayarı sadece oyun aracı olmaktan çıkarıp üretim yapacakları bir araç haline dönüştürüyorlar.
 
Dijital çağın gereklilikleri göz önüne alındığında, bilgi ve teknoloji okuryazarlığı, problem çözme, kritik düşünme, iletişim, iş birliği, esneklik ve adapte olabilme, küresel yetkinlikler ve finansal okur yazarlık temel 21. Yüzyıl becerileri olarak eksik kalmaktadır. Birçok ülkede müfredata bir ders olarak entegre edilen, mantıksal akıl yürütmenin bir parçası olarak görülen ve yeni bir “21. Yüzyıl becerileri” olarak adlandırılan kodlama becerisi bu noktadaki eksikliği tamamlamaktadır. Çünkü kodlama hem öğrenciler hem de iş dünyasında önemli bir yetkinlik haline gelmiştir.
 
Dijital veri tabanı olarak alan yazın taraması yaptığımız Web Of Science’da ve Google Scholar’da, “coding”, “coding skills”, “learning coding”, “kodlama”, “kodlama becerisi”, “kodlamayı öğrenme” anahtar kelimelerinden oluşan makaleleri incelediğimizde ülkelerin kodlama eğitimini öğrencilerine küçük yaşlardan itibaren vermeye başladığı görülmektedir.